Όσα βιβλία της Αγίας Γραφής γράφτηκαν προ Χριστού αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και είναι σαράντα εννέα (49). Όσα γράφτηκαν μετά Χριστόν, αποτελούν την Καινή Διαθήκη και είναι είκοσι επτά (27).

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής διαιρούνται, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, ως προς το περιεχόμενο σε ιστορικά, διδακτικά και προφητικά ως εξής:

Α΄. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   Ι. Ιστορικά βιβλία.

 1. Γένεσις
 2. Έξοδος
 3. Λευιτικόν
 4. Αριθμοί
 5. Δευτερονόμιον (τα 5 πρώτα αποτελούν την Πεντάτευχο)
 6. Ιησούς του Ναυή
 7. Κριταί
 8. Ρουθ
 9. Βασιλειών Α΄
 10. Βασιλειών Β΄
 11. Βασιλειών Γ΄
 12. Βασιλειών Δ΄
 13. Παραλειπομένων Α΄
 14. Παραλειπομένων Β΄
 15. Έσδρας Α΄
 16. Έσδρας Β΄
 17. Νεεμίας
 18. Τωβίτ
 19. Ιουδίθ
 20. Εσθήρ
 21. Μακκαβαίων Α΄
 22. Μακκαβαίων Β΄
 23. Μακκαβαίων Γ΄

   ΙΙ. Διδακτικά βιβλία

24. Ψαλμοί
25. Ιώβ
26. Παροιμίαι Σολομώντος
27. Εκκλησιαστής
28. Άσμα ασμάτων
29. Σοφία Σολομώντος
30. Σοφία Σειράχ

   ΙΙΙ. Προφητικά βιβλία

31. Ωσηέ
32. Αμώς
33. Μιχαίας
34. Ιωήλ
35. Οβδιού
36. Ιωνάς
37. Ναούμ
38. Αββακούμ
39. Σοφονίας
40. Αγγαίος
41. Ζαχαρίας
42. Μαλαχίας
43. Ησαΐας
44. Ιερεμίας
45. Βαρούχ
46. Θρήνοι Ιερεμίου
47. Επιστολή Ιερεμίου
48. Ιεζεκιήλ
49. Δανιήλ

 

Β΄ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

   Ι. Ιστορικά βιβλία 

1. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον
2. Ευαγγέλιον κατά Μάρκον
3. Ευαγγέλιον κατά Λουκάν
4. Ευαγγέλιον κατά Ιωάννην
5. Πράξεις των Αποστόλων

   ΙΙ. Διδακτικά βιβλία

α. Επιστολές Αποστόλου Παύλου

6. Προς Ρωμαίους

7. Προς Κορινθίους Α’

8. Προς Κορινθίους Β΄

9. Προς Γαλάτας

10. Προς Εφεσίους

11. Προς Φιλιππησίους

12. Προς Κολασσαείς

13. Προς Θεσσαλονικείς Α΄

14. Προς Θεσσαλονικείς Β΄

15. Προς Τιμόθεον Α΄

16. Προς Τιμόθεον Β΄

17. Προς Τίτον

18. Προς Φιλήμονα

19. Προς Εβραίους
β. Καθολικές Επιστολές

20. Ιακώβου

21. Πέτρου Α΄

22. Πέτρου Β΄

23. Ιωάννου Α΄

24. Ιωάννου Β΄

25. Ιωάννου Γ΄

26. Ιούδα

   ΙΙΙ. Προφητικό βιβλίο

1. Αποκάλυψις Ιωάννου

Advertisements